Đó là tiền đề tốt để phát triển doanh nghiệp/công ty uy tín, bền vững, lớn mạnh sau này. Do số lượng cổ động có thể rất lớn dễ dẫn đến tình trạng phức tạp trong việc quản lý và điều hành công ty, thậm chí có thể dẫn đến trường hợp phân hóa thành các nhóm cổ đông cạnh tranh nhau về lợi ích. Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam. Cáchđặt tên cho Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn tiếng anh và tiếng việt được chia sẻ bởi đội ngũ pháp lý của Công ty luật GLaw Vietnam. Hy vọng sẽ giúp ích cho doanh nghiệp trong vấn đề đặt tên trước khi thành lập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết, quyết định chia công ty quy định tại điểm a khoản này. B) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Tại Việt Nam, thành lập doanh nghiệp để kinh doanh mà không hoặc không đăng ký doanh nghiệp bị coi là vi phạm pháp luật. Theo luật hiện tại thì vốn điều lệ khi thành lập công ty/góp vốn thêm sẽ được góp ngay hoặc góp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân nước ngoài lần đầu thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam thực hiện đăng ký đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trong trường hợp này doanh nghiệp được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. B) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này.

Xung đột lợi ích là tình huống mà trong đó lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người thân thích của họ tác động hoặc sẽ tác động không đúng đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. “d) Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính giữa năm, bao gồm cả báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất (nếu có); việc công bố phải thực hiện trước ngày 31 tháng 7 hằng năm;”. Điều 19. Giao nhiệm vụ, đặt hàng sản phẩm, dịch vụ quốc phòng, an ninh và kiểm tra, giám sát doanh nghiệp quốc phòng, an ninh. Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. B) Phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, trái quy định Điều lệ công ty hoặc quy chế quản trị nội bộ công ty. Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc tại công ty hoặc ở doanh nghiệp nhà nước khác. Chi phí hoạt động của Hội đồng thành viên, tiền lương, phụ cấp và thù lao được tính vào chi phí quản lý công ty. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Là một công ty được sở hữu và kiểm soát bởi các cổ đông, với cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán. Ban quản lý – Một nhóm các thành viên được bầu bởi Đại hội đồng, người cùng giám sát các hoạt động của một công ty. Bạn muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ nhưng không biết bắt đầu từ đâu cũng không biết phải chuẩn bị những gì? Bài viết cung cấp chi tiết và đầy đủ các thông tin về hồ sơ, thủ tục và điều kiện cần thiết để thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tiếng anh (tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung…).

Công ty bị hợp nhất phải bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Cạnh tranh về hợp nhất công ty. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty. Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật này. Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Luật sư ạ. Cơ quan đại diện chủ sở hữu thành lập một đơn vị chuyên trách hoặc giao nhiệm vụ cho một đơn vị hoặc cá nhân thuộc cơ quan đại diện chủ sở hữu làm đầu mối theo dõi, giám sát, đánh giá, tổng hợp và xử lý các công việc liên quan đến hoạt động, quản lý, chế độ chính sách của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên. 10.

B) Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần, trong đó không bao gồm thông tin về cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua. Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Phòng Đăng ký kinh doanh cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định. Các công ty không có cổ phần hoặc phần vốn góp do Nhà nước nắm giữ thực hiện góp vốn, mua cổ phần trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 không phải thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 195 của Luật này nhưng không được tăng tỷ lệ sở hữu chéo. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục phối hợp giữa Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  • Cung cấp các công cụ để giữ cho các tiêu chuẩn – các công cụ và phần mềm tuân thủ thích hợp giúp cho khách hàng dễ dàng hơn khi hướng đến cải tiến thường xuyên và cung cấp những cải tiến lâu dài.
  • Chính phủ quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Vui lòng lưu ý rằng thông tin này chỉ được trình bày bằng tiếng Anh.
  • Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông công ty trong sổ đăng ký cổ đông.

Công Ty Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ lấy chữ tín lên hàng đầu, xem khách hàng như người thân, nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng. Hệ thống của EVNHCMC sử dụng số điện thoại để tạo và quản lý tài khoản.

Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 42 của Luật Doanh Nghiệp 2014. Doanh nghiệp cần mang theo con dấu doanh nghiệp khi đến làm thủ tục hoặc ủy quyền cho Luật Việt An hỗ trợ thực hiện. Huy động vốn cổ phân giúp doanh nghiệp dễ dàng mở rộng quy mô kinh doanh thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng. Tính độc lập giữa quản lý và sở hữu cao giúp đạt hiệu quả cao trong việc hoạt động. Phát hành chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phẩn riêng lẻ, phát hành trái phiếu và bán cổ phần cho cổ đông trong công ty. Cổ đông có thể là cá nhân hay tổ chức, số lượng cổ đông ít nhất cần phải có là 03 và không giới hạn số lượng tối đa.

Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”. Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét cấp lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. B) Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi văn bản đồng ý bán cổ phần của mình bằng phương thức để bảo đảm đến được công ty trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo. Công ty chỉ mua lại cổ phần trong thời hạn nêu trên.

Được thành lập vào năm 1901, BSI là hình thức tiêu chuẩn quốc gia đầu tiên trên thế giới và hơn một thế kỷ sau đó được công nhận trên toàn cầu là nhà vô địch chuẩn mực thực hành. BSI chịu trách nhiệm về nguồn gốc nhiều tiêu chuẩn hệ thống quản lý thông dụng nhất trên thế giới và xuất bản hơn 2.500 tiêu chuẩn hàng năm. Các tiêu chuẩn này giải quyết các vấn đề bức xúc nhất trong ngày hôm nay từ thanh toán rõ ràng để quản lý năng lượng và tiếp cận người khuyết tật đến công nghệ nano; mở rộng ra các ngành bao gồm hàng không, xây dựng, năng lượng, kỹ thuật, tài chính, y tế, CNTT và bán lẻ. BSI (Viện tiêu chuẩn Anh Quốc) là công ty kinh doanh tiêu chuẩn trang bị cho các doanh nghiệp với các giải pháp cần thiết để biến các chuẩn mực thực hành thành thói quen của sự hoàn hảo.

Đối với công ty TNHH một thành viên, do được hình thành từ một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu nên chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty hay nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ công ty đã đăng ký ban đầu khi thành lập. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều này. Sau thời hạn trên, nếu doanh nghiệp không đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp theo yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Thời hạn ưu đãi biểu quyết đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết của công ty cổ phần do cổ đông sáng lập nắm giữ là 03 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trừ trường hợp là cổ phần ưu đãi biểu quyết do tổ chức được Chính phủ ủy quyền nắm giữ. Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình.

Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn. 1/ Điều lệ công ty là căn cứ pháp lý khi có tranh chấp xảy ra, làm cơ sở để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp và các vấn đề phát sinh của doanh nghiệp. Điều lệ công ty là một tài liệu bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp, được lưu trong hồ sơ công ty và lưu tại phòng đăng kí kinh doanh. Bởi vì, các công ty mẹ nắm giữ phần lớn cổ phần của các công ty con nên nếu gặp trường hợp rủi ro, hoặc khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến hoạt động của công ty mẹ sẽ kéo theo sự phá sản tại các công ty con, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế. Xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược tổng thể đầu tư phát triển doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định. Sau khi được cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể, chủ hộ kinh doanh cần thực hiện thủ tục kê khai thuế ban đầu cho hộ kinh doanh của mình.

D) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân; bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức. Thông tin công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Điều 3. Trách nhiệm của doanh nghiệp xã hội và chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp xã hội. Phần tên riêng trong tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.

Các ý kiến phát biểu của đại diện được mời dự họp được ghi đầy đủ vào biên bản của cuộc họp. Tuân thủ Điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu công ty và quy định của pháp luật. Thực thi quyền, nghĩa vụ hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ, sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính và kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng thành viên tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 2 Điều này.

Và ngày nay, Tập đoàn Panasonic chúng ta luôn quyết tâm gắn kết các thế mạnh trong toàn tập đoàn để đạt được mục tiêu của mình bằng cách luôn thử thách bản thân và không ngừng thực hiện những cải tiến. Củng cố mối quan hệ, gắn kết, xây dựng mối quan hệ ngày càng thêm bền vững, thay cho lời cảm ơn sâu sắc vì đã tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động. Cung cấp sự độc lập cho công ty con là một biện pháp bảo vệ mà công ty mẹ thực hiện mà không loại bỏ khả năng thực hiện quyền kiểm soát của công ty con. Công ty mẹ có thể chọn rút lui khỏi việc quản lý các hoạt động hàng ngày và bằng cách chọn một đội ngũ quản lý hiệu quả. Điều này sẽ cho phép công ty con hoạt động một cách độc lập. G) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự.

Công ty mẹ tạo ra và sở hữu toàn bộ hoặc sở hữu phần lớn các công ty con. Như đã đề cập, công ty mẹ thường thành lập hoặc mua một công ty con để mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc đa dạng hóa các khoản nợ của mình. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty luật Việt An nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến thành lập doanh nghiệp. Dưới đây là những câu hỏi luật sư tư vấn thường gặp trong quá trình tư vấn pháp luật doanh nghiệp.

G) Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty. Cổ phần phổ thông được dùng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết được gọi là cổ phần phổ thông cơ sở. Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết có lợi ích kinh tế và nghĩa vụ tương ứng với cổ phần phổ thông cơ sở, trừ quyền biểu quyết.

Trang chuyên cung cấp các thông tin, kiến thức của các lĩnh vực về luật . MTV đã phát sóng lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trên hai mạng chị em của nó MTV2 và VH1 Classic. Ngoài ra, con dấu có khẩu hiệu “Kể từ năm 2001”, trong lễ kỷ niệm ngày thành lập của thành phố. Ngày thành lập chính xác của thành phố là chưa biết, nhưng nó có một lịch sử lâu dài.

Bạn muốn tìm đặt tên công ty bằng tiếng anh hay và ý nghĩa, phù hợp với loại hình ( công ty tnhh 1 thành viên, 2 thành viên, công ty cổ phần) và dịch sát với tên tiếng việt của công ty. Công ty TNHH một thành viên là cá nhân có chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc. Chủ sở hữu công ty đồng thời là chủ tịch công ty. Chủ tịch công ty hoặc giám đốc hoặc tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại điều lệ công ty. Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm giám đốc hoặc tổng giám đốc. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác liên quan đến chức năng đại diện chủ sở hữu theo quy định của pháp luật và phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Văn bản điện tử có thể định dạng “.doc” hoặc “.docx” hoặc “.pdf’. Các nội dung công bố quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 32 Luật Doanh nghiệp. Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy… Tham gia MISA ASP ngay để cung cấp dịch vụ cho hàng ngàn khách hàng tiềm năng. Hồ sơ giám đốc trung tâm ngoại ngữ, giáo viên, nhân viên. Vui lòng lưu ý rằng các chính sách của trang web bên ngoài, hoặc chính sách của trang web khác thuộc tập đoàn HSBC, có thể khác so với các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách về quyền riêng tư của trang web này. Trang web tiếp theo sẽ mở ra trong cửa sổ trình duyệt hoặc thẻ mới.

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Từ 01/10, TP. HCM làm việc bình thường mới, chúng ta sẽ tăng dần tỷ lệ làm tại trụ sở.

Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do. Giám đốc trung tâm không nằm thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp (do trung tâm ngoại ngữ có tư cách pháp nhân). Thực tế là các trung tâm chưa có giấy phép hoạt động, sở thống kê ra và chỉ để nhắc nhở, để các trung tâm sớm hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định pháp luật.

Hợp đồng là chủ đề rất hay gặp trong TOEIC. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến chủ đề này. Trong năm 2017, ông Ma đã biến lễ kỷ niệm của công ty thành một sự kiện “Kinh hoàng”, với một màn trình diễn lấy cảm hứng từ Michael Jackson. Ông Ma đã cam kết giúp các doanh nghiệp Mỹ tạo ra một triệu việc làm mới bằng cách sử dụng trang web của ông để bán hàng vào Trung Quốc. Trong năm 2014, công ty đã huy động được 25 tỷ đôla trong đợt chào bán cổ phiếu công khai lớn nhất thế giới.

Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho mỗi doanh nghiệp khi thành lập và được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp sẽ có một mã số duy nhất và không được phép sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác. Khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty, chúng tôi sẽ bàn giao kết quả, hồ sơ lại quý khách hàng. Đồng thời, tiến hành nộp tờ khai thuế thay cho quý bạn đọc. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến in hóa đơn, nộp tờ khai, mở tài khoản,… Luật Hoàng Phi đều sẽ được hỗ trợ tận tình. Kết nối hàng trăm đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán uy tín và chất lượng, giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập chưa có đội ngũ kế toán có thể tự do lựa chọn đơn vị phù hợp với những tiêu chí đã đặt ra.

+ Nhận kết quả, khắc và công bố mẫu dấu, thông báo thành lập công ty trên cổng thông tin quốc gia. Vì ngoài từ “giải thể doanh nghiệp“, còn nhiều từ ngữ khác cũng cần phải dịch ra tiếng anh đúng nghĩa như thanh lý tài sản, quyết định giải thể, biên bản họp giải thể, hồ sơ giải thể doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp 2014, giải thể doanh nghiệp theo luật, thủ tục giải thể doanh nghiệp…. Tất cả những từ ngữ này đều cần được dịch thuật viên chuyên Anh ngữ giúp đỡ thì các bạn mới biết được chính xác các từ này trong tiếng anh là gì. Đối với những thuật ngữ quan trọng mang tính chất chuyên ngành như dùng cho doanh nghiệp hay liên quan đến Luật Doanh nghiệp… các bạn nhất định phải tham khảo ý kiến của các dịch thuật viên.

Dưới góc độ kinh tế thì thành lập doanh nghiệp được hiểu là việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thành lập nên được một tổ chức sản xuất, kinh doanh. Ví dụ như về vốn, đội ngũ nhân viên, công nhân, nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, thiết bị kỹ thuật,…. Công ty TNHH Tư Vấn TinLaw chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn luật, thủ tục đầu tư, pháp lý doanh nghiệp, lao động… Cho nhà đầu tư trong và ngoài nước tại Việt Nam. Hiện nay, nhu cầu học ngoại ngữ đối với giới trẻ ngày càng tăng cao, chính vì thế mà số lượng trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn…

Đối với công ty có chủ sở hữu công ty là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp khác do công ty quyết định. Cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc, tiêu chuẩn, điều kiện, miễn nhiệm, bãi nhiệm, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 65 của Luật này. Những người tham gia góp vốn thành lập công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức.