Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 1/1 dương lịch và chấm dứt vào ngày 31/12 hàng năm. Tên ngân hàngSố tài khoản ngân hàng……………….………………………………….…………………………..……………….………………………………….………………………….. ®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam. Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân. C) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này. Công ty bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh.

B) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ;. Đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên.

Theo đó, so với Luật Doanh nghiệp 2014, không còn quy định rằng cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng để bảo đảm việc thực hiện các quyền của cổ đông không làm ảnh hưởng đến việc điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, bạn cần lưu ý các điều kiện như loại hình công ty, địa chỉ trụ sở, tên, ngành nghề kinh doanh và vốn điều lệ như thế nào là phù hợp với quy mô hoạt động. Chức danh của người đại diện theo pháp luật thường là giám đốc/tổng giám đốc/chủ tịch hội đồng thành viên/chủ tịch hội đồng quản trị. Tuy nhiên, luật doanh nghiệp 2020 vẫn cho phép người đại diện pháp luật không cần giữ bất kỳ chức danh nào tại doanh nghiệp. Bài viết sẽ hướng dẫn và cung cấp chi tiết các trình tự, điều kiện, thủ tục, mẫu hồ sơ để bạn đăng ký thành lập công ty TNHH, thành lập công ty cổ phần trong năm 2021. Có thể nói, hệ thống pháp luật quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo quyền tự do kinh doanh nói chung và đảm bảo quyền tự do thành lập doanh nghiệp nói riêng.

Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên phải tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên. Thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên, hình thức biểu quyết do Điều lệ công ty quy định. Trường hợp thành viên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền và nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty được thực hiện thông qua người đại diện. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp thông báo địa điểm kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Chi phí lấy ý kiến chuyên gia tư vấn được quy định tại quy chế quản lý tài chính của công ty. Trừ Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty đó hoặc công ty khác không phải là doanh nghiệp thành viên theo quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu. B) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ thông qua việc chủ sở hữu công ty góp thêm vốn hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.

Chính phủ quy định hệ thống tổ chức Cơ quan đăng ký kinh doanh. Bộ, cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Thành viên hợp danh không được chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho tổ chức, cá nhân khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 của Luật này phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

C) Tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về số lượng, chất lượng, điều kiện cung ứng và giá, phí sản phẩm, dịch vụ cung ứng. Vốn điều lệ sẽ ảnh hưởng đến mức thuế môn bài phải nộp hàng năm của doanh nghiệp, đồng thời là yếu tố xem xét khi các bên đối tác của bạn tham khảo hợp tác. Dự thảo điều lệ không trái với quy định của pháp luật.

Chủ tịch công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại công ty theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định tại Điều 92 và Điều 97 của Luật này. Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ tập thể; họp ít nhất một lần trong một quý để xem xét, quyết định những vấn đề thuộc quyền, nghĩa vụ của mình. Đối với những vấn đề không yêu cầu thảo luận thì Hội đồng thành viên có thể lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ công ty. Hội đồng thành viên có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty, theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc trên 50% tổng số thành viên Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Kết quả cuộc họp là cơ sở để UBND tỉnh quyết định việc cấp hoặc từ chối cấp giấy phép. Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp địa điểm làm trụ sở đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Đối với người kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề hoặc bằng cấp chuyên môn, thì phải có bản sao chứng chỉ hành nghề hoặc bằng cấp chuyên môn có chứng nhận của Công chứng Nhà nước. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các xã phường, thị trấn trong chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Bạn có thể tham khảo chi tiết danh mục ngành nghề kinh tế Việt Nam hoặc tra cứu mã ngành nghề dự định kinh doanh. Mọi chi phí triển khai công việc luôn được thông báo, thỏa thuận rõ ràng, hợp lý và minh bạch, không phát sinh thêm chi phí. (Kể cả tổ chức thuộc Trung ương, Tỉnh, Thành phố khác đóng tại thành phố Hồ Chí Minh). Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khẩn trương rà soát, xây dựng danh mục và mức vốn dự kiến bố trí thuộc Chương trình, dự án trong từng năm 2022, 2023 thuộc phạm vi quản lý.

Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí. Công ty hợp danh là loại hình công ty đối nhân được thành lập trên cơ sở niềm tin của các thành viên hợp danh. Dưới đây là những điều cần biết khi thành lập công ty hợp danh. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành Nội quy lao động thì doanh nghiệp phải nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký Nội quy lao động với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Sở LĐTBXH) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Điều lệ công ty đã được toàn thể thành viên hoặc Đại hội đồng thành lập thông qua (5 bản) kèm theo biên bản cuộc họp toàn thể thành viên hoặc Đại hội đồng thành lập.

Khi đăng ký thành lập công ty các nhà đầu tư được quyền lựa chọn ngành nghề kinh doanh theo nguyện vọng, khả năng. Tuy nhiên, những ngành nghề đó không thuộc vào những ngành nghề mà pháp luật cấm. Việc thành lập tổ chức cơ sở đảng tại doanh nghiệp đã đáp ứng nguyện vọng của các đảng viên, nhân viên đang làm việc.

Cơ quan, tổ chức thực hiện bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do phá sản, giải thể, chia tách theo quy định của pháp luật. Theo đó, đây sẽ là hoạt động thanh tra đột xuất được thực hiện bởi ba đoàn thanh tra chuyên ngành, để thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối. Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online từ Bộ Công thương cho hay, hiện Bộ Công thương đang hoàn thiện các thủ tục liên quan để thực hiện và công bố hoạt động thanh tra chuyên ngành với các doanh nghiệp đầu mối. Bộ này đang hoàn thiện các thủ tục liên quan để thực hiện và công bố hoạt động thanh tra chuyên ngành với các doanh nghiệp đầu mối. Hiện, Bộ Công Thương đang hoàn thiện các thủ tục liên quan để thực hiện và công bố hoạt động thanh tra chuyên ngành với các doanh nghiệp đầu mối.

Sơ yếu lý lịch, trong đó có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn về địa chỉ thường trú và việc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc nếu bị kết án tù, thì đã được xóa án. Ghi rõ nguồn ‘Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Lai Châu’ khi phát hành lại thông tin từ Website này. Về việc báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Click chuột vào nội dung văn bản cột bên trái hoặc phải để xem nội dung so sánh tương ứng và cố định bảng so sánh.

Trong những ngày đầu năm Nhâm Dần, khí thế làm việc sôi động cũng được ghi nhận tại nhiều DN ở các KCN bờ trái sông Đà, Mông Hóa, Lương Sơn. Tại Công ty CP Coasia CM Vina (KCN Lương Sơn), mặc dù thời gian gần đây, dịch Covid-19 đã xâm nhập vào công ty, song với phương châm thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả, công ty vẫn duy trì nhịp độ sản xuất. Ngay sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, công nhân lao động đã trở lại làm việc khá đầy đủ, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh với quyết tâm giúp DN phục hồi sản xuất được nhanh nhất, hiệu quả nhất. Công ty luôn nỗ lực trong SX-KD, áp dụng công nghệ tiên tiến để tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và đảm bảo việc làm thường xuyên cho khoảng 2.000 lao động. Năm 2021, doanh thu và xuất khẩu của công ty đạt 270 triệu USD. Được biết, năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, song doanh thu của Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam vẫn đạt 13 triệu USD, tạo việc làm ổn định cho gần 700 lao động với mức lương trung bình khoảng 7 triệu đồng/người/tháng.

V/v dự hội nghị công bố Quyết định kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo đề nghị của Đoàn kiểm tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ quản lý vốn góp có quyền và nghĩa vụ theo đúng Quy chế quản lý vốn góp của Tổng công ty. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về một số vấn đề lớn của 2 dự án luật này, một số nội dung còn có quan điểm hoặc có cách hiểu khác nhau.

Tuy nhiên, nhiều ngân hàng sẽ chưa cập nhật nội dung này nên Quý khách cần lưu ý và trao đổi nội dung này để thực hiện thủ tục mở tài khoản dễ dàng nhất. Ưu nhược điểm khi thành lập công ty/doanh nghiệp so với thành lập hộ kinh doanh. Đối với công ty cổ phần sẽ do Đại hội đồng cổ đông ban hành. Trong công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả bước đầu về việc triển khai chuyên đề giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” và đề xuất những cách thức tổ chức tiếp theo. “Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhận thấy, việc pháp luật quy định chặt chẽ về việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca là cần thiết nhằm bảo đảm sự tôn nghiêm của các biểu tượng quốc gia trong đời sống xã hội, bảo đảm quyền lợi của người dân được thụ hưởng Quốc ca Việt Nam. Tuy nhiên, về phương án bổ sung do cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất, Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận thấy cơ quan chủ trì soạn thảo chưa cung cấp đầy đủ luận cứ, thông tin để có cơ sở xem xét, quyết định”, ông Hoàng Thanh Tùng nói.

Đã tổng hợp xong những mẫu quyết định thành lập công ty mới nhất. Hiện nay, với đa dạng các nhu cầu khác nhau, vì vậy mà các mẫu quyết định cũng phải thay đổi một vài chi tiết để phù hợp hơn. Văn bản quyết định thành lập công ty bắt buộc phải có đầy đủ tất cả các chữ ký của các thành viên đồng sáng lập (ngoại trừ công ty 1 thành viên). Như theo Luật Doanh nghiệp 2014 khi nói về trường hợp doanh nghiệp bị giải thể chỉ nhắc đến vấn đề doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh chứ không hề nhắc đến các quy định có trong Luật Quản lý thuế.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty. Một cá nhân có thể đồng thời được bổ nhiệm làm Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của không quá 04 doanh nghiệp nhà nước.

  • Bên cạnh đó, doanh nghiệp xã hội được tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài để thực hiện mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường theo quy định pháp luật về tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
  • 12/ Chữ kí của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty.
  • Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.
  • Chính quyền địa phương cho biết, nguồn cơn của sự việc là từ những mâu thẫn rất nhỏ trong cuộc sống của hai gia đình mà dẫn đến vụ việc đáng tiếc trên.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến tham khảo của Sở Thương mại và du lịch (theo quy định tại khoản 4, điều 12 của bản quy định này), Sở quản lý ngành kinh tế kỹ thuật phải có ý kiến trả lời bằng văn bản. Quá thời hạn nêu trên mà không nhận được ý kiến trả lời, thì Sở Thương mại và du lịch trình hồ sơ cho UBND tỉnh quyết định việc cấp giấy phép. Bài viết sử dụng mô hình hồi quy binary logistic với dữ liệu thu thập từ 200 hộ kinh doanh thuộc 7 huyện và 01 thành phố, kết quả đã tìm ra 10 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh việc chuyển đổi thành doanh nghiệp của hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới.

Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có hiệu lực trong 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quyền biểu quyết và thời hạn ưu đãi biểu quyết đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết do tổ chức được Chính phủ ủy quyền nắm giữ được quy định tại Điều lệ công ty. Sau thời hạn ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi biểu quyết chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng; trường hợp có người khác tham gia thành lập doanh nghiệp thì cùng liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.

Quyết định và bản sao Biên bản họp của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. Khi thành lập công ty thì hoá đơn GTGT cũng là vấn đề cần quan tâm trước tiên. Một vấn đề lâu nay làm đau đầu kế toán là làm thế nào để đăng ký sử dụng hoá đơn GTGT để chọn cách tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thời hạn từ lúc Ủy ban Kế hoạch thành phố nhận hồ sơ hợp lệ đến khi Ủy ban nhân dân thành phố cấp hay từ chối cấp giấp phép đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện doanh nghiệp không quá 30 ngày.

Quyết định được công bố trong cuộc họp trực tuyến ngày 14/2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn và Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi. “Tết chung một nhà” là chương trình do Bia Saigon hợp tác với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, nhằm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch và tôn vinh những người tuyến đầu và tình nguyện viên đã đóng góp trong nỗ lực chống lại Covid-19. Chương trình hy vọng sẽ lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc, trong đó nhấn mạnh vào sự gắn kết và đoàn kết gia đình… Chủ tịch Quốc hội cho biết, trước đó tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, hai dự án luật này đã nhận được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội với nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng.

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất 75% số thành viên dự họp tán thành hoặc số thành viên dự họp sở hữu từ 75% tổng số phiếu biểu quyết trở lên tán thành. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày ghi tại nghị quyết, quyết định đó, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. C) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần. Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Chủ sở hữu công ty quyết định mức tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Kiểm soát viên. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của người quản lý công ty và Kiểm soát viên được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty. Tuy hồ sơ thành lập doanh nghiệp có thể nộp qua mạng tại Cổng thông tin quốc gia và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT, nhưng hầu hết các tỉnh, thành lớn như Hà Nội, TPHCM, Bình Dương, Quảng Ninh… chỉ áp dụng hình thức nộp hồ sơ qua mạng. Do vậy, để tránh mất thời gian, bạn nên xác nhận hình thức nộp hồ sơ với cơ quan đăng ký kinh doanh tỉnh, thành nơi doanh nghiệp thành lập trước khi thực hiện.

Đơn xin phép thành lập Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần làm theo mẫu 02-GPTLDN do Sở Tư Pháp phát hành. Các sáng lập viên phải khai đúng sự thật, đầy đủ, rõ ràng và theo đúng mẫu đơn. B) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có). Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính… Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung thảo luận. Hiện tại, việc thiếu hụt xăng dầu cục bộ chưa hoàn toàn được khắc phục. Vài ngày tới tình hình sẽ tốt hơn khi hàng nhập khẩu về nhiều và áp lực cho các doanh nghiệp giảm xuống.

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty. C) Quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Năm 2021, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội tiếp tục đồng hành, chia sẻ cùng khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thông qua các chính sách tín dụng ưu đãi, cơ cấu nợ, miễn giảm lãi, phí cho hàng trăm nghìn khách hàng và rất nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực cùng cả nước chống dịch. Về các vấn đề quan trọng khác, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Là gì? Hiện nay được quy định ra sao? Dưới đây Luật Trí Việt sẽ cung cấp các quy định cần thiết của pháp luật về doanh nghiệp cho quý khách hàng. Mọi sự sao chép, trích lục phải được ký xác nhận của chủ sở hữu công ty.

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”. Nếu địa chỉ dự định thuê làm trụ sở văn phòng trong tòa nhà/ nhà chung cư, bạn nên kiểm tra xem giấy tờ căn hộ đó có chức năng thương mại/ làm văn phòng hay không trước khi tiến hành ký hợp đồng thuê. Trên đây là phần chia sẻ của chúng tôi về cách thức chuẩn bị những hồ sơ thành lập công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân. Hy vọng sau khi tham khảo bài viết sẻ giúp doanh nghiệp nắm được những yêu cầu về hồ sơ để chuẩn bị thật chu đáo, trước khi tiến hành các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định. Nếu còn vướng mắc hay cần tư vấn thêm gì về cách chuẩn bị hồ sơ cũng như quy trình thành lập công ty, hãy liên hệ trực tiếp cho Nam Việt Luật để được hỗ trợ tư vấn cụ thể.

Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Công ty chỉ được thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần chào bán theo quy định tại Điều này phải làm thủ tục về mua cổ phần theo quy định của Luật Đầu tư.

Công ty phải cập nhật kịp thời thay đổi thành viên trong sổ đăng ký thành viên theo yêu cầu của thành viên có liên quan theo quy định tại Điều lệ công ty. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông bảo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.