Phát triển bền vững là một trong những mục tiêu dài hạn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể có nhiều hướng đi để thực hiện được mục tiêu này như chú trọng vấn đề bình đẳng giới, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, quản lý an toàn và sức khỏe môi trường, quản lý chuỗi cung ứng có trách nhiệm… Tạo điều kiện để mọi người và mọi cộng đồng trong xã hội có cơ hội phát triển bình đẳng, được tiếp cận những nguồn lực chung và được phát huy mọi tiềm năng, tham gia, đóng góp và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển; cùng nhau xây dựng, tạo ra những nền tảng vật chất, tri thức và văn hóa tốt đẹp cho những thế hệ mai sau. Không để ai bị bỏ lại phía sau, tiếp cận những đối tượng khó tiếp cận nhất trước, bao gồm trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, người nghèo, người khuyết tật, đồng bào vùng sâu, vùng xa và những đối tượng dễ bị tổn thương khác. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế, không để tội phạm gia tăng, nhất là loại tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí gây thương tích; đấu tranh đẩy lùi nạn số đề, cờ bạc, mại dâm, nghiện hút ma túy. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm số vụ, số ng­ười chết và số ngư­ời bị th­ương do tai nạn giao thông.

Chống chủ nghĩa tư bản thân hữu, chống “lợi ích nhóm” là để kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thể hiện đúng tính chất của nó. Đó là phát triển kinh tế theo quy luật của kinh tế thị trường-một thành tựu của nhân loại, đồng thời thành quả của phát triển được phục vụ cho lợi ích quốc gia, lợi ích của xã hội, bảo đảm công bằng, tiến bộ xã hội, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Ba là, giải pháp về hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh, trong đó tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, các chính sách cơ cấu lại nợ. Điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp; tiếp tục cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ; hỗ trợ lãi suất cho vay hợp lý trong một số ngành, lĩnh vực, chủ đầu tư, dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã đề ra yêu cầu thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải gắn với phát triển kinh tế tri thức để tri thức, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao là những nguồn lực quan trọng hàng đầu, động lực quan trọng nhất cho sự phát triển đất nước nhanh, bền vững. Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề theo nhu cầu của xã hội, đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo về cơ cấu, số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, nhất là khi các dự án trọng điểm, các dự án lớn hoàn thành đi vào sản xuất. Xây dựng chính sách khuyến khích xã hội hoá, phát triển các trường dân lập, tư thục để thu hút các nguồn lực cho phát triển đào tạo và dạy nghề.

Động viên, khuyến khích, tạo cơ hội, tạo điều kiện cho tất cả mọi người, mọi doanh nghiệp, mọi thành phần kinh tế đổi mới sáng tạo không ngừng và phát triển công nghệ tạo ra bởi người Việt “made by Vietnam” để phát triển bền vững kinh tế tri thức, kinh tế số, bao trùm mọi lĩnh vực, mọi ngành, nghề, mọi tầng lớp nhân dân. Chủ động, tích cực tận dụng triệt để những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, coi đây là “cơ hội vàng” để đất nước phát triển. Chuyển mạnh từ áp dụng, “bắt chước” công nghệ sẵn có sang đổi mới sáng tạo công nghệ, phát triển công nghệ mới, tiên tiến hiện đại. Phải có công nghệ “made by Vietnam” để tạo ra hàng hóa “made by Vietnam”, làm cho Việt Nam phát triển hùng cường. Phát huy đầy đủ vai trò làm chủ của nhân dân; phát huy tối đa nhân tố con người với vai trò là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm.

“Nếu không cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước một cách thực chất thì không có cơ hội để doanh nghiệp tư nhân, kể cả doanh nghiệp tư nhân lớn thể hiện sức mạnh”, PGS, TS Nguyễn Đình Cung nói. Kinh nghiệm trên thế giới cho thấy, nếu muốn quốc gia phát triển với tốc độ nhanh hơn thì cần phải có những công cụ, những cách thức quản lý nền kinh tế phù hợp, trong đó vai trò của những doanh nghiệp chiến lược là rất quan trọng, ở một số quốc gia thì đó là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ. Tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước là một trong ba trụ cột chính của mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế đã được cụ thể hóa tại Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Một phương pháp quan trọng của việc tái cơ cấu là cổ phần hóa DNNN, rút bớt sự hiện diện của vốn Nhà nước tại những doanh nghiệp, những mảng lĩnh vực mà Nhà nước không cần phải nắm giữ, để cho thị trường tự điều tiết.

Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực trí tuệ con người, trí tuệ nhân tạo, các công nghệ tiên tiến hiện đại, công nghệ kỹ thuật số… Nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế là chìa khóa để phát triển kinh tế bền vững, làm cơ sở, tiền đề để phát triển xã hội bền vững; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển toàn diện con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là điểm tựa cho phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm. Một là, tiếp tục thúc đẩy xây dựng và thực hiện lộ trình nâng cao năng lực công nghệ quốc gia thông qua xây dựng bản đồ công nghệ quốc gia và lộ trình đổi mới công nghệ đối với các lĩnh vực sản xuất các sản phẩm trọng điểm, sản phẩm chủ lực, sản phẩm quốc gia.

Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” năm 2021 diễn ra chiều 5/12 tại Hà Nội với chủ đề “Tiếp biến văn hóa – Nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế”. Theo Tiến sỹ Nguyễn Sỹ Dũng, nguyên phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, hiện nay, các xu hướng tiếp biến văn hóa tại Việt Nam theo những mô hình quản trị doanh nghiệp kinh doanh tốt hơn chẳng hạn như xây dựng thương hiệu, quan hệ khách hàng và những điều gắn với kinh doanh hiện đại. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng cho biết nhằm cụ thể hóa các quan điểm của Đảng, Thủ tướng Chính phủ đã chọn ngày 10/11 hàng năm là Ngày Văn hóa doanh nhân Việt Nam. Tại lễ công bố và phát động Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam,” Thủ tướng đã nhấn mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp chính là xây dựng lợi thế cạnh tranh, lợi thế thương mại và bản sắc văn hóa Việt Nam trên sân chơi của nền kinh tế toàn cầu. Diễn đàn quốc gia thường niên Văn hóa với doanh nghiệp năm 2021 (Culture & Business Forum – CBF) với chủ đề “Tiếp biến văn hóa – Nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế” đã diễn ra chiều 5/12 tại Hà Nội. Thế giới hiện nay là “thế giới phẳng”, chỉ cần sự kiện nhỏ toàn cầu có thể nhận biết do công nghệ thông tin đang lấn sâu vào đời sống xã hội, mọi người đều có thể giao lưu và kết nối với nhau.

Phát huy, khơi dậy khát vọng dân tộc và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò nền tảng của giá trị văn hóa, con người Việt Nam cho phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân và các điều kiện để mọi người được phát triển toàn diện. Nâng cao năng lực và tạo cơ chế để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ, nhất là dân chủ trực tiếp để phát huy mạnh mẽ mọi khả năng sáng tạo và bảo đảm đồng thuận cao trong xã hội, tạo động lực phát triển đất nước. Phát huy lợi thế dân số và con người Việt Nam, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài, chăm lo lợi ích chính đáng và không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mọi người dân, thực hiện công bằng xã hội.

Nước ta bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với đặc điểm lớn nhất là một nước kinh tế kém phát triển, chưa qua thời kỳ phát triển tư bản chủ nghĩa, chưa được công nghiệp hóa. Chính vì vậy, Đảng, Nhà nước ta từ rất sớm, từ Đại hội III, Đại hội IV của Đảng đã xác định thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, đưa nước ta trở thành nước có công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đại, khoa học và công nghệ tiên tiến là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đây cũng là một nội dung quan trọng hàng đầu trong đường lối đổi mới đất nước của Đảng, Nhà nước ta 35 năm qua. Từ Đại hội VIII của Đảng đến nay, qua nhiều kỳ Đại hội, Đảng ta đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 tạo nền tảng để nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tính chất, trình độ hiện đại của đất nước ở các giai đoạn luôn được Đảng, Nhà nước ta xem xét, điều chỉnh phù hợp với tính chất, trình độ chung trên thế giới.

Chuyển đổi số có liên quan, ảnh hưởng, tác động tới mọi thành viên xã hội về nhiều mặt, từ việc làm, tổ chức công việc tới cách thức làm việc, cách sống, bảo vệ lợi ích, an ninh, an toàn, bí mật cá nhân của mỗi người… Sự thiếu hiểu biết, thiếu chuẩn bị, thiếu sẵn sàng của các thành viên, các tổ chức xã hội sẽ là trở ngại cho chuyển đổi số, phát triển cách tế số. Bởi vậy, việc chuyển đổi nhận thức, nâng cao nhận thức, hiểu biết về công nghệ số, chuyển đổi số trong các thành viên xã hội để mỗi thành viên xã hội có sự chuẩn bị về tâm lý, về điều kiện, kỹ năng cần thiết để có thể chủ động, tích cực tham gia, có thể thích ứng với chuyển đổi số là yêu cầu đầu tiên, rất quan trọng để thực hiện thắng lợi việc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của đất nước. Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp phải xem đây là trách nhiệm của mình để thực hiện có kết quả nhiệm vụ này. Báo cáo chính trị đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số cho cả nền kinh tế nói chung và cho từng ngành, lĩnh vực kinh tế cụ thể.

  • Tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.
  • Đồng thời, phát triển nhanh, bền vững, sáng tạo, bao trùm đất nước là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, của các ngành, lĩnh vực, các vùng, các địa phương.
  • Với tinh thần đó, Đại hội XIII của Đảng chủ trương phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phải gắn với việc “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí phấn đấu vươn lên, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”6.
  • Chú trọng thúc đẩy xã hội hóa, bảo đảm nguồn lực cho phòng, chống dịch; ưu tiên nguồn lực đầu tư, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng; hiện đại hóa ngành y tế.
  • Nghiên cứu giải pháp phát triển trường Đại học Quảng Nam và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường Cao đẳng Quảng Nam.
  • Xuất phát từ vai trò quan trọng của nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; từ thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong thời gian qua và từ yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ của quốc tế cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm của Việt Nam. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng về kinh tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, đặc biệt là đội ngũ trí thức, các doanh nhân, doanh nghiệp,… Phát động và thực hiện phong trào tiết kiệm trong toàn hệ thống chính trị và xã hội để dồn nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện các định hướng, quan điểm và chỉ tiêu đề ra về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, các văn kiện Đại hội XIII đã đề ra đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ phân cấp, phân quyền tối đa để chính quyền gần dân hơn, gần doanh nghiệp hơn và doanh nghiệp, doanh nhân, người dân đến với chính quyền gần hơn. Chính phủ và các bộ ngành cũng đang tích cực cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đóng góp các ý tưởng, công nghệ và cả các sản phẩm cụ thể phục vụ công tác này.

Tư tưởng chỉ đạo đó đã cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước với vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh bởi lẽ doanh nghiệp chính là trái tim của nền kinh tế, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc như tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra là chúng ta phải có một cộng đồng lớn mạnh, năng động, đoàn kết, hướng tới phát triển bền vững. Việc chọn Ngày Văn hóa DN Việt Nam không chỉ khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của văn hóa DN; thúc đẩy việc xây dựng và phát triển văn hóa trong cộng đồng DN Việt Nam và trong toàn xã hội mà còn góp phần tạo môi trường kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành mạnh, đóng góp cho sự phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế. Để đối phó và làm giảm thiểu các tác động của nền kinh tế đến môi trường, nhiều quốc gia và khu vực đã và đang ban hành và đổi mới các luật lệ chính sách liên quan đến việc bảo vệ môi trường trong kinh doanh. Việc theo đuổi từ sớm mô hình kinh doanh bền vững sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hoạch định chiến lược phát triển của mình, linh hoạt thích nghi với những thay đổi liên tục của pháp luật và chủ động hòa nhập, tiến xa hơn trên thị trường quốc tế.

Tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo hướng thúc đẩy các hoạt động kinh tế – xã hội gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lâu dài. Tại Việt Nam năm 2016, VCCI đã xây dựng bộ chỉ số bền vững doanh nghiệp với 3 tiêu chí về kinh tế, 9 tiêu chí về môi trường và 11 tiêu chí về xã hội. Theo đó hàng năm, VCCI tiến hành thu thập thông tin, đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp bền vững.

Cùng với việc có nhiều việc làm do việc tái sử dụng nguyên liệu do không khuyến khích các hoạt động như kế hoạch đã lỗi thời, có nghĩa là sản phẩm sẽ tồn tại lâu hơn, hứa hẹn tăng thu nhập khả dụng vì khuyến khích các hoạt động như mua đồ đã qua sử dụng, cho thuê thay vì sở hữu và các hoạt động kinh tế khác, tạo việc làm cho người tiêu dùng. Trong nhiều thập kỷ qua, thế giới đã chứng kiến về sự nguy hiểm, rủi ro của việc sử dụng quá mức các nguồn tài nguyên có hạn. Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta tiếp tục khai thác, tiêu thụ các nguồn tài nguyên không thể tái sinh.

Thêm vào đó, Bộ luật Lao động đưa ra nguyên tắc trả lương bình đẳng cho các công việc có giá trị như nhau và yêu cầu người sử dụng lao động trả lương bình đẳng cho tất cả người lao động với từng vị trí công việc cụ thể, không phân biệt giới tính. Ngoài đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% của cả hai tiêu chuẩn trên, khuyến khích việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khác theo yêu cầu của địa phương, khi bảo đảm yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận. Đó, cơ quan đó thực hiện nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở. Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới…

Bất cứ nền văn hóa nào trong quá trình vận động và phát triển, ngoài việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị bền vững, tinh hoa của cha ông để lại, còn phải không ngừng tiếp thu, tiếp biến tinh hoa văn hóa của nhân loại, nhất là trong thời kỳ giao lưu và hội nhập quốc tế rộng rãi hiện nay. Công nghiệp văn hóa là lĩnh vực của văn hóa đương đại, Việt Nam là nước đi sau, cần không ngừng tiếp thu, vận dụng những thành tựu, giá trị văn hóa của nhân loại. Nghĩa là, cái gì phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc, cái gì tích cực, tiến bộ thì học hỏi, tiếp nhận. Ngược lại, cái gì không phù hợp, trái với thị hiếu thẩm mỹ của dân tộc phải loại bỏ, chứ không phải tiếp biến một cách máy móc. Như vậy, trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII, Đảng tiếp tục yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa, nhưng đã có sự đổi mới về diễn đạt, thể hiện cách thức và mức độ tiếp cận mới, đặt ra yêu cầu cụ thể hơn.

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, thông thoáng, minh bạch, thuận lợi; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là về đất đai, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế, hải quan,… Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp với quy định về phòng, chống đại dịch Covid-19. Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết, nhất là hạ tầng, mặt bằng, nguồn nhân lực để chủ động đón bắt thời cơ, thu hút nguồn lực bên ngoài, đón đầu làn sóng dịch chuyển vốn đầu tư sau đại dịch. Phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, vườn ươm doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thương mại, nông nghiệp, chế biến, chế tạo, phát triển kinh tế biển; chú trọng hỗ trợ, khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp công nghiệp, hỗ trợ, dịch vụ. Đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền, vận động trong toàn xã hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng, ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng, về nội dung chuyển đổi số để tạo được sự chuyển đổi mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao nhận thức, hiểu biết về chuyển đổi số trong mọi thành viên xã hội.

Hy vọng rằng với những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, Chương trình sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ, tạo ra các sản phẩm có chất lượng, có giá trị gia tăng cao… Bốn là, tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, bao gồm cả công nghệ cao trong tất cả các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của ngành. Đặc biệt, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả của ngành; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nông dân, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH của ngành.