Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng doanh nghiệp trả lời các thắc mắc về thủ tục giải thể đối với công ty cổ phần khi mà ảnh hưởng của đại dịch covid-19 ngày càng lớn khiến cho nhiều doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động. Theo quy định tại Điều 199 Luật daonh nghiệp năm 2014 thì doanh nghiệp tư nhân chỉ có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn; không thể chuyển đổi thành công ty cổ phần. Do đó, doanh nghiệp tư nhân muốn chuyển đổi thành công ty cổ phần thì phải thực hiện một thủ tục hành chính trung gian- tức là chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn và sau đó từ công ty trách nhiệm hữu hạn mới chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Báo cáo quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp và báo cáo thuế Thu nhập cá nhân đến thời điểm nộp bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại cơ quan thuế. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, doanh nghiệp phải triệu tập họp. Đứng trước việc phải quyết định phương pháp giải quyết trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động đi xuống, chủ doanh nghiệp thường phải lựa chọn giữa việc giải thể doanh nghiệp và phá sản doanh nghiệp. Bản chất hai hướng giải quyết này là khác nhau và doanh nghiệp cần phải biết rõ điều này.

Kể từ ngày nhận được Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, trong thời hạn 01 ngày, Phòng đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về giải thể cho Cơ quan quản lý thuế. Doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ thuế như đã nêu ở trên. Tùy theo các trường hợp cụ thể nêu trên, thủ tục thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có sự khác nhau, nhưng kết quả cuối cùng là Cơ quan đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đây là cơ sở bắt buộc doanh nghiệp tiến hành thủ tục giải thể. A) Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo phải đăng tải nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có). Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh quy định tại khoản 2 Điều này, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp.

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trong điều kiện Việt Nam là thành viên WTO. E) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Là tại thời điểm tư vấn và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này.

  • Dịch vụ luật sư tư vấn về giấy phép cho doanh nghiệp Dịch vụ luật sư tư vấn về giấy phép cho doanh nghiệp là sự lựa chọn tối…
  • Nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp trong thời hạn 07 ngày từ ngày thông qua.
  • Công ty Luật Việt An gửi tới Quý khách hàng toàn bộ thủ tục giải thể doanh nghiệp để doanh nghiệp nắm bắt các quy trình thủ tục thực hiện đúng quy định pháp luật.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải đồng thời gửi kèm theo quyết định giải thể của doanh nghiệp phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Khi doanh nghiệp bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp bị giải thể, các chủ nợ sẽ được thanh toán đầy đủ các khoản nợ theo thứ tự pháp luật quy định. Sau khi giải thể công ty/doanh nghiệp hợp pháp, các thành viên, cổ đông, người đại diện theo pháp luật của công ty hoàn toàn có quyền thành lập công ty mới mà không có bất kỳ hạn chế gì.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Tư vấn những công việc doanh nghiệp cần làm sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký giải thể tại Cơ quan đăng ký kinh doanh. Như vậy, để thực hiện đầy đủ, đúng trình tự thủ tục giải thể, doanh nghiệp cần nắm vững những quy định của pháp luật để không bỏ sót bất cứ vấn đề nào. Giải thể doanh nghiệp (công ty) là quá trình chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp trong điều kiện doanh nghiệp có khả năng thanh toán hoặc bảo đảm thanh toán các nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp. Giải thể là thủ tục để doanh nghiệp rút khỏi thị trường một cách hợp pháp.

Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần. Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. Ngoài ra, Luật doanh nghiệp năm 2020 không yêu cầu có Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong hồ sơ giải thể nữa. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. Nếu trong Điều lệ của doanh nghiệp có quy định về thời hạn hoạt động mà khi hết thời hạn này các thành viên/cổ đông không muốn làm thủ tục gia hạn, thì doanh nghiệp buộc phải tiến hành giải thể. Nên khi hết thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ mà các thành viên công ty, hay chủ sở hữu không xin gia hạn hoặc có xin gia hạn nhưng bị cơ quan có thẩm quyền từ chối thì công ty sẽ phải giải thể. Thứ tư, giải thể doanh nghiệp là một thủ tục mang tính chất hành chính do cơ quan hành chính chấp thuận trong quá trình giám sát việc giải thể doanh nghiệp.

Ii) Cần bổ sung quy định về hoạt động giám sát đối với các hoạt động của doanh nghiệp kể từ khi có Quyết định giải thể, theo hướng giao cho cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chức năng này, cụ thể là Cơ quan đăng ký kinh doanh./. Thứ năm, theo quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp, chưa có chế tài đủ sức răn đe đối với chủ, đại diện theo pháp luật không chịu chấp hành các quy định về giải thể. Do đó, cần sửa đổi Luật Doanh nghiệp theo hướng tăng chế tài xử phạt.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp. Thủ tục giải thể doanh nghiệp khá phức tạp và trải qua nhiều giai đoạn. Theo kinh nghiệm xử lý hồ sơ giải thể của Công ty Luật, khó khăn thường gặp của các doanh nghiệp chủ yếu phát sinh từ nợ tồn đọng và khắc phục vi phạm về thuế khi quyết toán thuế doanh nghiệp. Do đó, để hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, tiết kiệm thời gian thì các doanh nghiệp nên liên hệ với đơn vị uy tín có cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Trong đó bao gồm tên, địa chỉ của chủ nợ, số tiền đang nợ, và thời gian và phương thức để thanh toán nợ. Cách thức và thời gian giải quyết khiếu nại của chủ nợ đống với doanh nghiệp. Pháp luật có quy định số lượng thành viên/cổ đông tối thiểu cho mỗi loại hình doanh nghiệp. Đây là số lượng thành viên/cổ đông tối thiểu và là một trong những điều kiện để doanh nghiệp tồn tại và hoạt động kinh doanh. Thuật ngữ “Giải thể doanh nghiệp” được hiểu là việcchấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp trong điều kiện mà doanh nghiệp có khả năng thanh toán hoặc bảo đảm thanh toán nghĩa vụ tài sản.

Công ty Luật Việt An gửi tới Quý khách hàng toàn bộ thủ tục giải thể doanh nghiệp để doanh nghiệp nắm bắt các quy trình thủ tục thực hiện đúng quy định pháp luật. Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định của Tòa án nói trên phải được gửi kèm theo hồ sơ gửi Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động và được niêm yết kèm theo thông báo giải tình trạng đang giải thể công ty. Khác với phá sản, giải thể doanh nghiệp chỉ là một thủ tục hành chính nhằm chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp, theo ý chí của doanh nghiệp hoặc do cơ quan có thẩm quyền với điều kiện doanh nghiệp buộc phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác theo quy định của pháp luật. Hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2020 đã có quy định tương đối rõ ràng về thủ tục giải thể doanh nghiệp. Tên thủ tục Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Cơ quan thực hiện Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế.

Như vậy, để đảm bảo quyền lợi của người lao động, Luật doanh nghiệp đã ưu tiên giải quyết quyền lợi người lao động bằng việc quy định thanh toán các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, các quyền lợi khác của người lao động…. Trước khi thanh toán khoản nợ thuế và các khoản nợ khác. Trường hợp doanh nghiệp muốn giải thể nhưng không thể thanh toán được nợ, công ty không được giải thể mà có thể tiến hành thủ tục phá sản. Thành lập doanh nghiệp/ Thành lập công ty là một bước khởi đầu cho một doanh nghiệp thì giải thể doanh nghiệp là bước cuối cùng cho một doanh nghiệp kết thúc một vòng đời của doanh nghiệp. Để giải thể, doanh nghiệp phải hoàn thành các nghĩa vụ thuế, tài chính đối với Nhà nước và các khoản nợ khác. Trường hợp doanh nghiệp chưa thanh toán được các khoản nợ thì cần phải gửi cho chủ nợ thông báo về những phương án đề ra để giải quyết nợ.

Đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có). Và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng… Phải niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Theo quy định hiện hành, tùy vào việc giải thể doanh nghiệp là bắt buộc hay tự nguyện mà trình tự, thủ tục cho các trường hợp trên cũng có sự khác nhau. Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định thu hồi Giấy chứng nhận, đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định … • Số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó. Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc trọng tài thương mại. Mẫu đơn và thủ tục xin giấy xác nhận hạnh kiểm mới nhất năm 2022. Thủ tục xin giấy xác nhận hạnh kiểm cá nhân chuẩn 2022.

Hồ sơ giải thể (Trên cơ sở các thông tin doanh nghiệp cung cấp, Công ty Luật Việt An soạn thảo hồ sơ giải thể doanh nghiệp chuyển cho doanh nghiệp ký). Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh khi thấy sự tồn tại của doanh nghiệp không còn cần thiết hoặc bị giải thể theo quy định pháp luật. Và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Đều dẫn đến việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp. Bạn sẽ nhận được email hàng ngày, tức là bạn đã đồng ý với các điều khoản của chúng tôi. Các điều cấm trên đây có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu.

Hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn. Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ (trong trường hợp Đại diện theo pháp luật của Công ty không trực tiếp nộp hồ sơ). Số lượng thành viên tối thiểu trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty hợp danh là 02. Và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.

Đây là nội dung lâu nay chưa có luật nào quy định cụ thể. Trong đó, quy định về các lĩnh vực kinh doanh của nhà nước. Ngoài ra luật còn quy định về cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động, công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường. Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác. Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm dừng việc xuất cảnh của cá nhân trong trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo thông báo của cơ quan quản lý thuế.

Giải thể doanh nghiệp chính là việc chấm dứt sự tồn tại vĩnh viễn toàn bộ những hoạt động của doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc do có sự can thiệp của cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các. Khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của. Hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm.

Thì trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể, doanh nghiệp. Tạm ngưng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan; và đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh một, một số ngành, nghề kinh doanh hoặc trong một số lĩnh vực theo quyết định của Toà án. Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định các trường hợp giải thể doanh nghiệp, bao gồm giải thể doanh nghiệp tự nguyện và giải thể doanh nghiệp bắt buộc như sau. Trong một số trường hợp doanh nghiệp muốn giải thể nhưng không thể thanh toán được nợ, doanh nghiệp không được giải thể mà có thể tiến hành thủ tục phá sản.