Luật Doanh nghiệp 2020 đã tiếp tục bãi bỏ thủ tục hành chính không cần thiết (thủ tục thông báo mẫu dấu) và triển khai thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp hoàn toàn qua môi trường mạng, tiệm cận chuẩn mực quốc tế phổ biến về thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Khái niệm doanh nghiệp nhà nước theo khoản 11 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 Luật này. Tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị – xã hội khác trong doanh nghiệp hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật. “Vốn pháp định” là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp. C) Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký. Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh; được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Công ty phải gửi thông báo về người đại diện theo uỷ quyền quy định tại khoản này đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại phải được tiêu huỷ ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu huỷ hoặc chậm tiêu huỷ cổ phiếu gây ra đối với công ty. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do công ty phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra đối với công ty.

E) Xây dựng và hướng dẫn phương thức tổ chức quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn và vệ sinh lao động. Người phải kê khai theo quy định tại khoản này phải kê khai bổ sung, thay đổi, nếu có, trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày bổ sung, thay đổi thông tin đã kê khai có hiệu lực. Chỉ đạo xây dựng, quản lý thống nhất hệ thống thông tin nối mạng về doanh nghiệp trong phạm vi cả nước.

Quản lý nhà nước đối với DN. Chính vì quy định này mà mặc dù nhà ĐTNN có thể chọn một trong các hình thức doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005 để đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, thủ tục thành lập các tổ chức kinh tế có vốn ĐTNN được quy định khác với các doanh nghiệp do các nhà đầu tư trong nước thành lập. Yêu cầu gắn việc thành lập tổ chức kinh tế với dự án đầu tư cụ thể đối với các nhà ĐTNN thực ra là không có gì khác với yêu cầu của Luật ĐTNN 2005. Điểm khác biệt cơ bản nhất của Luật Đầu tư 2005 là việc mở rộng các dự án chỉ cần đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên. Kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ đủ số lượng, đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết theo giá hoặc phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Điều lệ của công ty hợp danh phải được tất cả thành viên hợp danh chấp thuận. “4. Tổ chức nước ngoài, người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam được quyền góp vốn, mua cổ phần theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước. Tổ chức, cá nhân quy định tại các khoản từ khoản 1 đến khoản 8 Điều 9 Luật Doanh nghiệp không được quyền thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. C) Đối với doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp hoặc giám đốc quản lý doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề. Các văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành hoặc các cấp chính quyền địa phương ban hành mà không căn cứ vào luật, pháp lệnh, nghị định quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh các ngành, nghề đó đều không có hiệu lực thi hành. C) Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

Hợp danh được quy định trong Luật La mã (ví dụ như Bộ luật Justinian) với những điều khoản rất tương đồng với luật hiện đại. Người La mã cũng hình thành nên những quy định về đại diện, nền tảng của rất nhiều quy định của luật về hợp danh ngày nay. Ví dụ, Luật La mã có quy định qui facit per alium facit per se – người thực hiện hành vi thông qua hành vi của người khác cho bản thân người đó. Luật La mã cũng xác định sự lựa chọn tự nguyện của những người cộng tác với nhau bản chất của hợp danh, và nguyên tắc được gọi tên delectus personas – sự lựa chọn của cá nhân, cho đến nay vẫn là thành tố mang tính trung tâm của luật về hợp danh. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và theo Điều lệ của tổ chức mình phù hợp với quy định của pháp luật.

Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại; công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi. Sau khi đăng ký kinh doanh, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh. Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh. “Tổ chức lại doanh nghiệp” là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và chuyển đổi doanh nghiệp. “Cổ tức” là số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận của công ty để trả cho mỗi cổ phần. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật này và quy định của luật chuyên ngành về cùng một vấn đề, thì áp dụng theo quy định của luật chuyên ngành.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện được khắc dấu và có quyền sử dụng con dấu của mình. Đơn đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Khác với Luật Đầu tư nước ngoài hiện hành, Luật Doanh nghiệp 2005 sẽ không chỉ dừng lại ở việc giải quyết vấn đề cân bằng quyền lực giữa các bên trong liên doanh mà điều chỉnh cả quản trị của doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.

“Hồ sơ hợp lệ” là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này, có nội dung được khai đúng và đủ theo quy định của pháp luật. “Kinh doanh” là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. Cộng với đấy, HTT Group có hàng ngũ hơn 100 kiến trúc sư và các các kiến trúc sư tài năng, giàu kinh nghiệm, đã tiến hành nhiều dự án quy mô phệ, minh chứng cho sự tăng trưởng và năng lực của doanh nghiệp.

Một điều mới khác cũng đã được đưa vào luật để nói về “tiêu chuẩn và điều kiện chức vụ tổng giám đốc” (điều 57). Cho dù khoản 1.b của điều này có vẻ hơi cứng một tí với quy định “Là cá nhân sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ”, nhưng ta hãy lưu ý từ “hoặc…” theo sau ngay đó đã hóa giải… Như vậy về nguyên tắc, tổ chức, cá nhân nhà ĐTNN được đối xử bình đẳng như các nhà đầu tư trong nước về quyền lựa chọn các hình thức doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp để đầu tư kinh doanh ở Việt Nam. Trường hợp không có thoả thuận khác, thì khi các khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả, công ty bị tách phải hoàn trả số nợ hoặc thực hiện nghĩa vụ tài sản đó. Trường hợp công ty bị tách không thanh toán được các khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài sản khác phát sinh trước khi tách công ty, thì chủ nợ, người có quyền và lợi ích liên quan có quyền yêu cầu công ty được tách thanh toán các khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả. Thành viên góp vốn có quyền rút phần vốn góp của mình ra khỏi công ty, nếu được đa số thành viên hợp danh đồng ý.

Việc phá sản doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản doanh nghiệp. Chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó gọi là cổ phiếu. Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn cho tổ chức hoặc cá nhân khác.

Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và sáu tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát có từ ba đến năm thành viên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác; nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp chấp thuận; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc như đối với thành viên Hội đồng quản trị. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 100 của Luật này.

  • Cổ đông gửi phiếu biểu quyết có niêm phong đến công ty trước khi khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông được coi là dự họp Đại hội đồng cổ đông.
  • Tương tự, điều 105 quy định về thẩm quyền và thể thức thông qua quyết định của ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản cũng hoàn toàn mới.
  • Ở một số nước, công ti hợp danh chỉ chấp nhân một loại thành viên là thành viên hợp danh, và tất cả thành viên hợp danh phải chịu đều phải chịu chung một chế độ trách nhiệm về những hoạt động của công ti.
  • Hội đồng thành viên được triệu tập họp bất cứ khi nào theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật này.

Đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp. Thứ hai, xuất phát từ cấu trúc bên trong của toàn bộ hệ thống pháp luật để xác định vai trò, vị trí, tính chất, đối tượng và phạm vi điều chỉnh của đạo luật về thương nhân. Nên xếp đạo luật về doanh nghiệp nhà nước vào lĩnh vực luật công để đảm bảo đúng tính chất của loại doanh nghiệp này và bảo đảm cho việc quản trị tài sản công. Cần có quy chế riêng cho thương nhân thể nhân và lấy đó làm cơ sở cho để xây dựng quy chế thương nhân nói chung.

Việc chia các cổ đông của công ty bị chia thành các nhóm cổ đông tương ứng của công ty mới thành lập từ công ty bị chia phải được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Cổ đông phản đối phương án đã quyết định về chia cổ đông thành các nhóm tương ứng có quyền yêu cầu công ty bị chia mua lại cổ phần của mình trước khi thực hiện chia công ty. Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó.

Nếu không xây dựng một bộ luật để điều tiết chung cả thương nhân và hành vi thương mại, thì người ta thường tách riêng công ty ra để điều tiết trong một đạo luật mang tên là “Luật Công ty”. Thực tiễn trong thời gian gần đây, sau cuộc cải cách luật tư, Nhật Bản và Anh Quốc (theo hai truyền thống pháp luật khác nhau) đều ban hành Luật Công ty mà không ban hành cái gọi là “Luật Doanh nghiệp” như ở Việt Nam. Trước khi ban hành Luật Công ty 2006, người Anh đã ban hành “Enterprise CreativeVietnam 2002” (Luật Doanh nghiệp 2002) để giải quyết các vấn đề liên quan tới cạnh tranh mà không trùm lấn sang phạm vi điều chỉnh của Luật Công ty 2006. Giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới, Việt Nam đã từng ban hành hai đạo luật khác biệt trong cùng một thời điểm là “Luật Công ty”, và “Luật Doanh nghiệp tư nhân”. Các hình thức kinh doanh ở hai đạo luật này được một số nhà kinh tế hợp nhất lại trong cái gọi là “Luật Doanh nghiệp 1999” để Quốc hội thông qua với sự ngạc nhiên của nhiều luật gia chưa từng được làm quen với ngành luật thương mại của kinh tế thị trường mà chỉ biết tới luật kinh tế du nhập từ Liên Xô cũ. Theo Luật Doanh nghiệp 2005, nhà ĐTNN bao gồm tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền đầu tư thành lập hoặc góp vốn vào các loại doanh nghiệp theo quy định tại luật này.

Nhìn chung, Luật doanh nghiệp 2005, hay còn gọi là Luật Doanh nghiệp thống nhất là một bước tiến trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam, là tiền đề quan trọng để tăng năng lực cạnh tranh của thị trường, đáp ứng đòi hỏi của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. E) Thực hiện các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. E) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

HCM làm việc bình thường mới, chúng ta sẽ tăng dần tỷ lệ làm tại trụ sở. Dù có thế mạnh làm online, nhưng 10% tại trụ sở 90% tại nhà không phải là mô hình phục vụ tốt nhất. Vì Đăng Nhập Thành Viên Free nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính và Nội dung của văn bản. Tổ chức nước ngoài, người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.

Nhưng trong thực tế, người ta vẫn cần và vẫn có việc góp vốn như vậy. Dù trong việc góp vốn bằng tài sản, Dự thảo không đề cập tới các phương thức góp vốn bằng các tài sản khác nhau. Việc góp vốn bằng tiền, góp vốn bằng đồ vật, góp vốn bằng quyền hưởng dụng, góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ có các đặc điểm pháp lý khác nhau ảnh hưởng tới quyền và nghĩa vụ của người góp vốn.

“Cổ đông sáng lập” là thành viên sáng lập công ty cổ phần. Doanh nghiệp xã hội phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền khi chấm dứt thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường hoặc không sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này. Lại nữa, Dự thảo chỉ nói tới việc góp vốn bằng tài sản. Còn việc góp vốn bằng công sức và tri thức không được Dự thảo nhắc tới.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình và nội dung họp. I) Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Luật này và Điều lệ công ty. Công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Người sở hữu cổ phần phổ thông gọi là cổ đông phổ thông.