Tổ chức các buổi thảo luận liên phòng ban, hợp tác với các công ty khởi nghiệp công nghệ, tổ chức sự kiện lập trình nhanh, tư vấn và tài trợ cho các dự án nội bộ là một vài giải pháp mà các công ty có thể thực hiện để thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong tổ chức. Đó là quá trình nỗ lực trong nhiều lĩnh vực, đòi hỏi chiến lược mạnh mẽ giúp củng cố nền móng thực tiễn và quy trình. Cùng với đó, sự đổi mới còn cần một tầm nhìn kiên định hướng đến sự phát triển phù hợp với xu hướng thị trường và nền kinh tế không ngừng thay đổi. Nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân tỉnh Cà Mau vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản, tỉnh Cà Mau thành lập, đầu tư Trung tâm điều hành giám sát tàu cá theo hướng xã hội hóa. Hiện nay, các thông tin đăng ký thuế ban đầu, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp trong tờ khai đăng ký thành lập doanh nghiệp ở Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư; chứ không phải thực hiện đăng ký thuế ban đầu với cơ quan quản lý thuế trực tiếp (Chi cục thuế quận / huyện nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động) nữa.

Vai trò động lực của doanh nghiệp khu vực KTTN đối với sự phát triển của vùng, đặc biệt trong khai thác thế mạnh của vùng còn nhiều hạn chế. Những doanh nghiệp hướng đến mục tiêu phát triển bền vững hiểu rằng, thúc đẩy bình đẳng giới trong việc thực hiện các chính sách nhân sự là yếu tố then chốt giúp nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và tăng sự gắn bó, kết nối của nhân viên với doanh nghiệp. ThS. Trương Thị Xuyến cũng đề xuất giải pháp phát triển xuất nhập khẩu theo hướng tập trung ưu tiên hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp và trực tuyến như hội nghị kết nối giao thương, đoàn giao dịch thương mại, hội chợ triển lãm…; khai thác thị trường đã có FTA với Việt Nam. Phân bổ nguồn lực xúc tiến xuất khẩu phù hợp để duy trì các thị trường truyền thống và khai thác các thị trường tiềm năng, các thị trường mà doanh nghiệp, hiệp hội khó tiếp cận. Bài viết này giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về mối tương quan giữa định hưởng học hỏi và sự đổi mới của 103 doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Do đó, đấu tranh chống lại chủ nghĩa tư bản thân hữu là rất quan trọng đối với sự tồn vong của chế độ. Chính chủ nghĩa tư bản thân hữu đã gây ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 làm cho xã hội ở Thái Lan bị mất ổn định nghiêm trọng, còn chính quyền ở In-đô-nê-xi-a thì sụp đổ. Với mô hình thể chế ở ta, việc xây dựng một cơ chế giám sát hiệu quả là rất quan trọng, nó giúp kiểm soát được sự chi phối của “lợi ích nhóm”, bảo đảm công bằng xã hội, cân đối được các nguồn lực và tạo cơ hội cho mọi thành phần kinh tế có môi trường, điều kiện phát triển như nhau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã công khai hóa và nêu lên sự cần thiết phải đấu tranh với “lợi ích nhóm”-một cách gọi khác của chủ nghĩa tư bản thân hữu tại Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI). Trong thời gian qua, bằng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, việc chống chủ nghĩa tư bản thân hữu dường như đã được phát động thành một “cuộc chiến”.

Xây dựng cộng đồng mạng lành mạnh, tích cực, thiết thực, có trách nhiệm với cộng đồng, vì lợi ích quốc gia dân tộc và lợi ích mỗi người./. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, trong đó có những đánh giá khách quan, khoa học thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Số lượng thương vụ đầu tư vào Việt Nam đang gia tăng, song số lượng thương vụ dưới 1 triệu USD chiếm phần lớn. • Vingroup lấy “Tốc độ, hiệu quả trong từng hành động” làm tôn chỉ và lấy “Quyết định nhanh – Đầu tư nhanh – Triển khai nhanh – Bán hàng nhanh – Thay đổi và thích ứng nhanh…” làm giá trị bản sắc. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành Nội quy lao động thì doanh nghiệp phải nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký Nội quy lao động với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Sở LĐTBXH) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Tuy nhiên, dù tổ chức theo hình thức nào, bao nhiêu người làm kế toán đi nữa; thì, doanh nghiệp nhất định phải có Kế toán trưởng, trừ trường hợp là doanh nghiệp siêu nhỏ. Doanh nghiệp có quyền quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu của doanh nghiệp; trừ trường hợp Điều lệ doanh nghiệp có quy định khác.

Nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước tác động tiêu cực từ những biến động của bên ngoài; chủ động hoàn thiện hệ thống phòng vệ để bảo vệ nền kinh tế, doanh nghiệp, thị trường trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế. Thực hiện nhiều hình thức hội nhập kinh tế quốc tế với các lộ trình linh hoạt, phù hợp với điều kiện, mục tiêu của đất nước trong từng giai đoạn. Hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với điều ước quốc tế và cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo cán bộ am hiểu sâu về luật pháp quốc tế, thương mại, đầu tư quốc tế, trước hết là cán bộ trực tiếp làm công tác hội nhập kinh tế quốc tế, giải quyết tranh chấp quốc tế. Đồng thời, văn kiện lần này cũng nêu rõ mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội.

  • Phát triển nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia tích cực vào phát triển công nghiệp hàng không; bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.
  • Các lãnh đạo nên hành động để khuyến khích và duy trì những hành vi góp phần giải quyết vấn đề chung một cách nhanh chóng.
  • Chính chủ nghĩa tư bản thân hữu đã gây ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 làm cho xã hội ở Thái Lan bị mất ổn định nghiêm trọng, còn chính quyền ở In-đô-nê-xi-a thì sụp đổ.
  • Nếu không có sự liên kết chiến lược, các tổ chức thường kết thúc đầu tư theo kiểu phân tán, tài trợ cho các khoản khác nhau trong từng mảng như thương mại điện tử, online, hoạt động cửa hàng, chuỗi cung ứng, marketing và công nghệ.

Các nhà bán lẻ có thể chọn hướng tiếp cận này, ưu tiên một kênh và đầu tư vào kết nối chéo kênh để hỗ trợ trải nghiệm mua sắm, như việc đặt hàng qua mạng và trả hàng tại cửa hàng. Trải nghiệm đa kênh xuất sắc đòi hỏi tập trung cao độ vào việc tạo ra giá trị bền vững. Nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có dấu hiệu khởi sắc sau đại dịch COVID-19.

Đối với các công ty mới thành lập có rất nhiều vấn đề cần quan tâm, từ xây dựng bộ máy lao động đến đầu tư phát triển thương hiệu và huy động vốn đầu tư,… và việc quan trọng nhất là xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả, đây được coi là bước đầu tiên trong con đường đi tới thành công của các công ty mới khởi nghiệp. Hôm nay, công ty tư vấn thành lập doanh nghiệp Quang Minh sẽ chia sẽ các chiến lược kinh doanh hiệu quả cho công ty mới thành lập. Trong một xã hội bình đẳng giới, nam và nữ đều được tiếp cận với giáo dục, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, tham gia vào các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị… Bình đẳng giới có nghĩa là không còn sự phân biệt đối xử dựa trên giới tính, phụ nữ và nam giới có địa vị và cơ hội phát triển bình đẳng trong xã hội. Bình đẳng nói đến ở đây không có nghĩa là nam giới và phụ nữ hoàn toàn như nhau mà là các điểm tương đồng và khác biệt giữa họ vẫn được thừa nhận và tôn trọng.

Nợ xấu nội bảng của các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bán cho VAMC và nợ đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ (không bao gồm các ngân hàng thương mại yếu kém đã được Chính phủ phê duyệt phương án xử lý). • Vingroup mong muốn xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ cả Đức và Tài, nơi mỗi thành viên đều là những nhân tố xuất sắc trong lĩnh vực công việc của mình. Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai, nộp lệ phí môn bài khi mới ra hoạt động kinh doanh cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần liên hệ các Ngân hàng thương mại hoặc Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam để tiến hành mở tài khoản thanh toán cho doanh nghiệp mình. Chiến lược kinh doanh là nội dung tổng thể trong một bản kế hoạch kinh doanh theo trình tự, bao gồm chuỗi các phương pháp, cách thức hoạt động kinh doanh xuyên suốt trong một thời gian dài. Chiến lược kinh doanh vạch ra thế mạnh của doanh nghiệp, các nguồn lực có thể huy động, các cơ hội cũng như điểm yếu và mối nguy phải đối mặt.

Có từ 05 doanh nghiệp công nghệ số trở lên đáp ứng yêu cầu hỗ trợ xây dựng đô thị thông minh, Chính quyền số, phát triển kinh tế số, ứng dụng công nghệ số rộng khắp trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Trong công tác quản lý nhà nước, Bộ cần tập trung xây dựng chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực; đi kèm cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả và nguồn lực thực hiện, “không để chiến lược trên giấy”. Thiết kế công cụ quản lý hệ thống, tránh tình trạng từng đơn vị làm tốt nhưng tổng thể lại có vấn đề. Bộ cũng cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đồng thời thiết kế công cụ để tăng cường kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực quản lý. Cùng với đó, tập trung xây dựng các chiến lược như chiến lược phát triển bưu chính; chiến lược hạ tầng số; chiến lược Chính phủ số; chiến lược an toàn không gian mạng Việt Nam, trọng tâm là không gian mạng an toàn và sạch; chiến lược quốc gia về kinh tế số, xã hội số; chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn. Mỗi người dân có danh tính số kèm theo QR code, tiến tới đều có điện thoại thông minh. TSNGUYỄN SĨ DŨNG,TSNGUYỄN MINH PHONG, HOÀNG GIA MINH, HỒ QUANG PHƯƠNG (Báo Quân đội Nhân dân) đoạt Giải B – Giải báo chí toàn quốc vè xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ II – năm 2017.

Đó là, CPH sẽ huy động được trí tuệ và vốn của xã hội vào doanh nghiệp, đồng thời sẽ tạo ra sức ép phải thành công. Sức ép hiệu quả ấy buộc doanh nghiệp phải chọn được nhân sự tốt, chọn được chiến lược kinh doanh đúng đắn, chọn được cách thức điều hành doanh nghiệp. Sức ép càng lớn thì những người đứng đầu doanh nghiệp càng buộc phải lựa chọn, sàng lọc để có bộ máy tốt nhất cho mình, nếu không chính bản thân họ cũng không thể tồn tại được.

Trong số hơn 500 doanh nghiệp hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau lọt qua vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn 100 doanh nghiệp xuất sắc nhất và đi đầu trong phong trào thực hiện phát triển bền vững tại Việt Nam. Đây là năm thứ 3 liên tiếp BIDV được vinh danh Doanh nghiệp phát triển bền vững (Năm 2018, 2019 và 2020). Dựa trên các lợi thế sẵn có về xây dựng công trình, trong thời gian tới Lutaco sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực địa ốc, đầu tư khu du lịch và khu nghỉ dưỡng.

(Chinhphu.vn) – Phát triển Chính phủ số một cách tổng thể, toàn diện, phát huy kết quả đạt được, tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, có giải pháp, cách làm đột phá, mang tính khác biệt, để cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Chính phủ điện tử vào năm 2021 và hình thành Chính phủ số vào năm 2025. Triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là biện pháp quan trọng hàng đầu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là các dự án trọng điểm, dự án khởi công mới. Kiên quyết cắt, giảm, dừng triển khai, điều chuyển vốn các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có nhu cầu về bồi thường, giải phóng mặt bằng và những dự án có khối lượng nhưng thiếu vốn.

Đổi mới, sáng tạo trong doanh nghiệp không chỉ là việc sáng tạo ra những sản phẩm mới, công nghệ mới mà còn là việc thay đổi phương thức trao đổi giữa doanh nghiệp với khách hàng, cách thức chăm sóc khách hàng hay đơn giản là trong cách thức giao tiếp giữa các nhân viên của doanh nghiệp. Phiên họp thứ 5 UBND huyện triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách… Ngoài việc đào tạo, người sử dụng lao động nên đưa ra các kế hoạch phát triển, bao gồm một loạt các bước có thể giúp nhân viên có được các kỹ năng để đạt được các mục tiêu dài hạn, chẳng hạn như thăng chức trong công việc. Một nhiệm vụ khác là coi trọng hơn nữa công tác xây dựng thương hiệu và bảo vệ bản quyền, sở hữu trí tuệ, đặc biệt với các doanh nghiệp trong ngành. Định hướng cho các lĩnh vực, Bộ trưởng nêu nhiều mục tiêu như Việt Nam phải làm chủ các thiết bị hạ tầng số, nhất là 5G, phủ sóng toàn quốc 5G năm 2022. Việt Nam phải trở thành cường quốc về an toàn, an ninh mạng để bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng.

Củng cố, phát triển một số tập đoàn kinh tế nhà nước có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế trong một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với phát huy vai trò làm chủ, tăng cường lợi ích của các thành viên, nâng cao khả năng huy động nguồn lực. Lấy cải cách, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập và thực thi pháp luật hiệu lực, hiệu quả là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển đất nước.

Năm 2019, vùng đồng bằng sông Cửu Long chiếm 18,0% dân số, 12,3% diện tích và đóng góp 11,7% GDP cả nước, GDP bình quân đầu người của vùng bằng 67% mức trung bình cả nước. Năm 2019, vùng đồng bằng Sông Hồng chiếm 23,4% dân số, 6,4% diện tích và đóng góp 29% GDP cả nước, GDP bình quân đầu người của vùng bằng 122% mức trung bình cả nước. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, số liệu này có thể thay đổi và sẽ được cập nhật vào cuối năm 2020. Chúng ta nên cố gắng cải thiện tình hình thực tế, không nên tự mãn với những gì đạt được mà phải luôn nỗ lực để làm tốt hơn.

Doanh nghiệp có thể có nhiều hướng đi để thực hiện được mục tiêu này như chú trọng vấn đề bình đẳng giới, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, quản lý an toàn và sức khỏe môi trường, quản lý chuỗi cung ứng có trách nhiệm… “Như Bác Hồ từng căn dặn “mọi việc thành công bởi chữ đồng”, đối ngoại địa phương chỉ có thể phát huy tốt vai trò của mình khi có sự ủng hộ và đồng thuận của các cấp chính quyền, các ban, sở, ngành tại địa phương cũng như sự chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp và hỗ trợ của các cơ quan trung ương. Trong đó, điểm đồng ở đây là cùng hướng đến sự phát triển bền vững của địa phương, từ đó đóng góp tích cực vào thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh. Phát động và thực hiện phong trào tiết kiệm trong toàn hệ thống chính trị và xã hội để dồn nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Cùng với Web push và Email giúp Sonkim Mode tăng tỷ lệ chuyển đổi đặc biệt khi khách bỏ quên giỏ hàng. Không chỉ vậy, Insider gợi ý Sonkim Mode sử dụng tính năng Smart RCreativeVietnam mender với hơn 20 thuật toán tuỳ chỉnh khác nhau. Bạn sẽ nhận được email hàng ngày, tức là bạn đã đồng ý với các điều khoản của chúng tôi.

TTO – Việc gần đây tại Hàn Quốc xuất hiện một loại khẩu trang có thêm lựa chọn chỉ che mũi thay vì che kín cả mũi và miệng để vừa phòng COVID-19, vừa ăn uống dễ dàng, đang gây chú ý với dư luận. Bạn hãy nhập mật khẩu đang sử dụng và nhập mật khẩu mới 2 lần để chắc rằng bạn nhập đúng. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,…

Có ý kiến chuyên gia cho rằng, nên có một lộ trình để giảm dần tỷ trọng của DNNN trong nền kinh tế, cụ thể là bằng thước đo GDP. Cụ thể là trong bức tranh GDP chung của đất nước, thì DNNN chỉ nên chiếm khoảng 15% GDP, còn lại doanh nghiệp ngoài nhà nước là 65% GDP và doanh nghiệp FDI khoảng 20% GDP. Nếu theo tỷ lệ này, so với mức đang đóng góp 28,8% GDP của đất nước, thì rõ ràng DNNN sẽ có sự thu hẹp lớn. Singapore là 1 trong 3 nước đầu tư lớn ở Việt Nam, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng lên đáng kể, đặc biệt là các khu công nghiệp VSIP tại Việt Nam rất hiệu quả. Doanh nghiệp cần áp dụng tương tự cho đa kênh, đặt tham vọng rõ ràng với lộ trình để đạt được giá trị sẽ không chỉ giảm thiểu rủi ro cho hiện tại mà còn đảm bảo phát triển trong tương lai. “Ngành bán lẻ thời trang là nơi khách hàng đưa ra quyết định mua sắm bằng cảm xúc và trải nghiệm.

Công nghiệp công nghệ thông tin bao gồm công nghiệp phần cứng điện tử – viễn thông, công nghệ thông tin; an toàn thông tin, phần mềm, dịch vụ và nội dung số. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội; xây dựng cơ chế để phát huy vai trò của nhân dân trong việc thực hiện và giám sát thực hiện Chiến lược. Tập trung phát triển một số ngành công nghiệp nền tảng đáp ứng nhu cầu về tư liệu sản xuất cơ bản của nền kinh tế như công nghiệp năng lượng, cơ khí chế tạo, luyện kim, hoá chất, phân bón, vật liệu…

Khơi dậy sức sáng tạo, nâng cao trách nhiệm và tôn trọng sự khác biệt trong công tác nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn. Gắn kết chặt chẽ khoa học xã hội và nhân văn với khoa học tự nhiên và công nghệ trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Đổi mới mạnh mẽ phân cấp, phân quyền, uỷ quyền và nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Củng cố, hoàn thiện hệ thống chính quyền địa phương; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn giữa Trung ương và địa phương.

Sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp cần tiến hành một số thủ tục cần thiết để chính thức đi vào hoạt động. Sau đây, PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP xin gửi đến Quý thành viên một số công việc pháp lý cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp mới nhất. Bên cạnh đó, chiến lược kinh doanh còn giúp gắn kết nguồn nhân lực tăng sức mạnh nội hàm của doanh nghiệp trong kinh doanh. Cộng đồng đầu tư ngày nay đang có làn sóng quan tâm ngày càng lớn đến các công ty bền vững — những công ty thể hiện sự tiến bộ hướng tới một thế giới 1,5C. Một số CEO của các tập đoàn lớn cho biết công ty của mình sẽ tránh đầu tư vào các công ty “có rủi ro cao liên quan đến tính bền vững”. Các công ty trong các lĩnh vực đang quan tâm đến lời kêu gọi hành động chống lại biến đổi khí hậu bằng cách hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu không quá 1,5 độ C và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Để bám sát được mục tiêu yêu cầu mỗi thành viên cần có từng mục tiêu cụ thể cho bản thân, mục tiêu cho đội nhóm, phòng ban để hướng tới mục tiêu chung cao nhất của doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tiết kiệm, hiệu quả, an toàn trong thị trường phát điện cạnh tranh. Chiến lược phát triển của NT2 là vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 an toàn, ổn định và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đạt lợi nhuận tốt nhất. Nếu không có sự liên kết chiến lược, các tổ chức thường kết thúc đầu tư theo kiểu phân tán, tài trợ cho các khoản khác nhau trong từng mảng như thương mại điện tử, online, hoạt động cửa hàng, chuỗi cung ứng, marketing và công nghệ. Cáp quang hoá đến cấp xã, thôn, bản với trên 1 triệu km, phủ sóng thông tin di động đến 98% người dân với công nghệ hiện đại, thuộc nhóm các quốc gia thử nghiệm thành công sớm công nghệ 5G.

Thương hiệu là giá trị vô hình nhưng lại có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tạo ra lợi nhuận và giá trị cho doanh nghiệp. Để điều hành một doanh nghiệp tăng trưởng bền vững, nhà lãnh đạo phải hiểu tầm quan trọng của việc xây dựng bản sắc thương hiệu và cả những sự kết nối về mặt cảm xúc giữa thương hiệu với khách hàng của họ. Chính sự kết nối này đã đưa khách hàng đến gần hơn với sản phẩm của doanh nghiệp và thậm chí trở thành những sợi dây gắn kết khách hàng với sản phẩm.

Đến thời điểm này, trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững, Việt Nam chỉ được đánh giá ở mức “hoàn thành” đối với 2/17 mục tiêu là chất lượng giáo dục và tiêu thụ, sản xuất có trách nhiệm. Mặc dù quãng đường phía trước để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững còn nhiều chông gai, nhưng việc Việt Nam đã dần vươn lên những vị trí cao hơn bảng xếp hạng đã cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đã được cam kết. Cần đa dạng hóa các phương thức huy động và đầu tư (BOT, BT, PPP…); tích cực thu hồi, “bóc tách” và thương mại hóa những tài sản đất đai và bất động sản cùng các tài nguyên công cộng khác trên địa bàn bị chiếm hữu trái phép, sử dụng sai mục đích, quá tiêu chuẩn hoặc không hiệu quả… để đưa vào thị trường vốn. Nói như thế, để thấy rằng, lối suy nghĩ DNNN là yếu kém toàn diện, cần phải cắt bỏ sớm là không đúng đắn.